ÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE

MUVAZZAF ASKERÎ HÂKİM TEMİNİ

BAŞVURU KILAVUZU

1.YASAL MEVZUAT:

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askerî hâkim temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre en az dört yıllık hukuk fakültesini bitiren;

a.Muvazzaf subaylar,

b.Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar,

c.Sivil kaynaktan askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar ile bayan adaylardan yapılmaktadır.

2. KONTENJAN DURUMU:

a.Kuvvet Komutanlıkları tarafından kaynak bazında tespit edilen “Askerî Hâkim” sınıfı kontenjanları aşağıda sunulmuştur;

2014 YILI ASKERÎ HÂKİM TEMİN KONTENJANLARI

KUVVETİ

Muvazzaf Subay Kaynağı

Yedek Subay ve Sivil Kaynak

TOPLAM

Erkek

Bayan

Kara K.K.lığı

4

14

2

20

Deniz K.K.lığı

2

2

-

4

Hava K.K.lığı

3

1

-

4

TOPLAM

9

17

2

28

Not: Yukarıdaki miktarlar, asgari temin miktarları olup değişiklik yapılabilecektir. Yukarıda belirtilen kontenjanlarda değişiklik olması durumunda http://personeltemin.dzkk.tsk.trinternet adresinde ilan edilecektir.

b.Muvazzaf subaylara veya bayanlara ayrılan kontenjanlar tamamlanamazsa boş kalan kontenjanlar dış kaynaktan başvuru yapan ve başarılı olan erkek adaylar (yedek subay veya askerlik hizmetini yapmamış erkekler) ile tamamlanacaktır.

c.Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar ile sivil kaynaktan başvuru yapan askerliğini yapmamış erkek adaylar birlikte değerlendirilerek sıralanacaktır.

ç.Her kaynak [muvazzaf subay, sivil bayan ve erkek adaylardan başvuranlar (yedek subay dahil)] sınav sonuçlarına göre, kendi içerisinde ve ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulacaktır.

d.Sivil kaynaktan bayan adaylar sadece Kara K.K.lığınabaşvurabileceklerdir.

e.Tüm seçim aşamaları sonucunda ilan edilen asıl listede yer alan adayların, Kuvvet Komutanlıklarına dağılımları seçim aşamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre yapılacaktır.

3.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a.Genel Nitelikler:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(2)Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki “Askerî Hâkim" sınıfı için belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak.

(3)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış veya ertelenmiş olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak.

(4)Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, kendisinin veya ana babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmamak, kendisinin yasa dışı tutum ve davranışı olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak, siyasi, ideolojik, yıkıcı ve bölücü akımlara karışmış olmamak.

(5)13 Ekim 2014 tarihine kadar, Türk hukuk fakültelerinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak.

(6)Yabancı uyruklu biriyle, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak evli olmamak, herhangi biriyle nikâhsız olarak yaşamamak.

(7)Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet değerlendirme testinde başarılı olmak. (muvazzaf subaylar hariç)

(8)Sağlık durumunun askerî hâkim olmaya elverişli olduğunu, o yıla ait tam teşekküllü asker hastanesi raporu ile belgelemiş olmak.

(9)Yapılacak yazılı sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

(10)Yapılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu sonuçlanmak. (muvazzaf subaylar hariç)

UYARI: Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar ve yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar tam teşekküllü asker hastanesinden alınmış sağlık raporunun aslını mülakata geldikleri gün elden teslim edeceklerdir. Sağlık raporunu teslim edemeyen adaylar mülakata alınmayacak ve işlemleri sonlandırılacaktır.

b.Özel Nitelikler:

(1)Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar:

Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilen veya Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay nasbedilen hukuk fakültesi mezunlarında ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

(a)Son başvuru tarihi (12 Eylül 2014 dahil) itibarıyla üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında olmak.

(b)En az iki yıl hizmet görmüş olmak.

(c)Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerinin not ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve üzerinde olmak.

(ç)Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek “Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesi” olumlu olmak.

(d)Sınıf değişikliğine ilgili Kuvvet Komutanlığınca muvafakat edilmiş olmak.

(e)Disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamış olmak.

UYARI: Hukuk Fakültesi mezunu muvazzaf subaylar sadece mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı kontenjanına müracaat edebilirler. (Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subaylar sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subaylar ise sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına müracaat edebilirler.)

(2)Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar:

(a)Hukuk fakültelerini bitirmiş yedek subaylarda ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

(I)Yedek subay okuluna girişinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için 30 yaşından (21 Temmuz 1984 ve daha sonra doğmuş olmak), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşından büyük olmamak. (21 Temmuz 1979 ve daha sonra doğmuş olmak) büyük olmamak.

(II)Yedek subaylık hizmet süresi içerisinde istekli olmak.

(III)Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş, “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmak.

(IV)Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olmak.

(b)Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adayların, başvurularını muvazzaflık hizmetleri sırasında yapmaları gerekmektedir. Terhislerinden sonra yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

(c)Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar, görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığının haricindeki Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilebileceklerdir.

(3)Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkekler:

Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkeklerde ayrıca aşağıdaki

nitelikler aranır.

(a)Hukuk fakültelerini bitirmiş bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkek adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için 30 yaşından (21 Temmuz 1984 ve daha sonra doğmuş olmak), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşından (21 Temmuz 1979 ve daha sonra doğmuş olmak) büyük olmamak.

(b)Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olmak.

UYARI:Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

4. BAŞVURU ESASLARI

a.Başvurular sadece genel ağ üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

b.Başvurular; 21 Temmuz 2014 günü saat 09:00’da başlayıp, 12 Eylül 2014 günü saat 17:00’da sona erecektir.

c.Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2014 yılı Askeri Hakim Alımı” sayfasında “İlk Başvuru” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar şifreleri ile “Aday Girişi” kısmına girerek sistem üzerinden bilgilerini dolduracaklardır. Ayrıca yine şifreleri ile Aday Girişi” kısmından girerek son müracaat tarihine kadar bilgilerinde güncelleme yapabileceklerdir. (Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip ekranda görüntülenmektedir.)

ç.Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

d.Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan, başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda hangi aşama sürecinde olursa olsunaday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e.Başvuruların bitiminden sonra http://personeltemin.dzkk.tsk.trgenel ağ adresi üzerinden başvuruların durumu ile ilgili duyuru yayınlanacaktır. Tebliğ tarihi, sonuçların genel ağda yayınlandığı gün başlayacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylara  ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, internetten, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mülakat sınavına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

f.“Herkesin kendi idari işlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve  bilgilerin http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayınlanacağı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir nedenle, belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamanız halinde mazeretiniz geçersiz olacak ve sizin için bir hak doğurmayacaktır. Başvuru yapan adaylar, bu durumu kabul ederek, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

g.Ayrıca, adaylar; askerî hâkim temin faaliyetleri sonunda asıl listede yer alarak başarı ve tercih önceliği ile kuvvet kontenjanlarına göre bir kuvvete yerleştirmelerinin yapılması durumunda, yedek listeye geçerek başka bir kuvvete geçmeyi talep etmeyeceklerini ve yedek listede kalmaları halinde başarı durumuna göre idare tarafından yapılacak herhangi bir Kuvvet K.lığına yerleştirmeyi kabul ettiklerini taahhüt etmektedirler.

ğ.Başvuru yapan adaylar; hazırlamaları gereken tüm belgelerin incelenmesini müteakip eksik belgesi bulunmaları halinde eksik belgelerini tamamlayacaklarını, tamamlamamaları veya beyan ettikleri bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini ve konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar.Bu nedenle mağdur olmamak için istenen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak ikinci seçim aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir.

h.Temin faaliyeti takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

UYARI: Başvuru yapan adayların (yedek subay adayları ile sivil kaynaktan başvuru yapan askerliğini yapmamış erkek adaylar), başvuru sonrası statülerinin değişmesi halinde ilk başvurularındaki statüleri esas alınacaktır. Örneğin, sivil kaynaktan başvuru yapan adayların sonradan askerlik hizmetine alınarak yedek subay olması durumunda, başvurduğu kaynağa göre sınav değerlendirmesi yapılacak ve sivil kaynaktan başvuru yapan adaylar arasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

5.ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:

Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.

a.Yazılı sınav

b.İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(1)Kayıt-Kabul (başvuru evraklarının teslim alınması ve kontrolü),

(2)Ön Sağlık Muayenesi,

(3)Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi,

(4)Mülakat.

c.Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

6.SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

a.Genel Hususlar:

(1)Seçim aşamaları (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi, mülakat ve sağlık muayenesi tarihleri) genel ağda yayınlanan yer ve tarihlerde yapılacaktır. Bu kapsamda;

(a)Ön başvurusu kabul edilen adayların sınav merkezi 19 Eylül 2014 tarihinde,

(b)Yazılı sınav sonuçları ile ikinci aşama tarihleri ve yeri 02 Ekim 2014 tarihinde,

(c)Asıl ve yedek adayların listesi 23 Ekim 2014 tarihinde

http://personeltemin.dzkk.tsk.trgenel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.

(2)Cep telefonu, çağrı cihazı vb. eşyalar ile seçim aşamalarına (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat) girilmeyeceği ve sınav merkezine getirilmeyeceği ve nizamiyelerde emanet alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

(3)Belgelerinizden birinin eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır.

(4)Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar ve yedek subaylığını yapmakta olanlar, tam teşekküllü askerî hastaneden alınmış sağlık raporlarının asıllarını mülakata geldiği gün elden teslim edeceklerdir. Sağlık raporlarını teslim edemeyen adaylar mülakata alınmayacak ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(5)Adayların seçim aşamaları süresince harcamalarının tamamı kendilerine aittir.

b.Yazılı Sınav Tarihi ve Uygulama Esasları:

(1)Askerî Hakimlik için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı28 Eylül 2014 Pazar günü saat 10:00’da Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İstanbul’da yapılacaktır (Başvuru miktarları belirlendikten sonra idarenin gerekli görmesi halinde sınav merkezi sayısı artırılabilecektir.). Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:30’da hazır bulunacaktır. Adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri19 Eylül 2014 tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.

(2)Yazılı sınav, Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. Yazılı sınav; genel kültür ve meslek bilgisi konularından oluşmaktadır.

(3)Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavları her biri 50’şer soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan, çoktan seçmeli, 5 seçenekli test sınavı şeklinde uygulanmaktadır. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.

(4)Başarılı olmak için; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarının toplamı 100 puan üzerinden 60 ve yukarısında olması gerekmektedir. Baraj puanını geçemeyen adaylar elenmekte, geçen adaylar ise ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat aşamasına çağrılmaktadır.

(5) Adayların yazılı sınav notu; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav notlarının toplamından elde edilen nottur.

(6)Yazılı sınav sonuçları ve başarılı olanların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat aşamalarına nerede ve ne zaman katılacakları 02 Ekim 2014 tarihindehttp://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden açıklanacaktır.

(7)Genel Kültür Yazılı Sınav Konuları:

(a)Türkçe Dilbilgisi,

(b)İnkılap Tarihi,

(c)Atatürkçülük,

(I)Türk Devlet Hayatı,

(II)Fikir Hayatı,

(III) Ekonomik Hayat,

(IV)İlke ve İnkılapları,

(ç)Uluslararası Hukuk,

(d)Matematik.

(8)Meslek Bilgisi Yazılı Sınav Konuları:

(a)Anayasa Hukuku,

(b)Ceza Hukuku,

(c)Ceza Usulü Hukuku,

(ç)İdare Hukuku,

(d)4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçHizmet Kanunu,

(e)6, 7, 8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği.

c.İkinci Seçim Aşaması Faaliyet Tarihleri ve Uygulaması:

(1)Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınavları (ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi (FKDT) ve mülakat) 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İSTANBUL’da icra edilecektir. İkinci aşama sınav tarihleri ve yerleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayınlanacaktır.

(2)Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(a)Kayıt-Kabul:

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir. Başvuru şartlarını taşımayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

(b)Ön Sağlık Muayenesi (Muvazzaf ve Yedek Subaylar Hariç Tüm Adaylar):

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO-4b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(c)Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi (FKDT) (muvazzaf subaylar hariç tüm adaylar):

(I)Adaylar, koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FKDT standartları TABLO-5a ve TABLO-5b’de, açıklamaları ise TABLO-6’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların FKDT notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(II)FKDT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, FKDT sınav komisyon başkanının başkanlığında bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKDT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(III)FKDT’de baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacak ve eleneceklerdir.

(IV)Adayların fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için beraberlerinde spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası vb.) getirmeleri gerekmektedir.

(V)FKDT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(d)Mülakat;

(1)Ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olan adayların; testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla önceden planlanmış ve yüz yüze sözlü iletişim gerektiren farklı öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bir aşamadır.

(2)Kurulda görevli personel tarafından; adayın dış görünümü, anlatım yeteneği, konuşma düzgünlüğü ile tavır ve davranışları, yüz tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.

(3)Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanmaktadır.

(4)Başarılı olmak için; en az 60 ve üzerinde not almak gerekmektedir. Baraj notunu geçemeyen adaylar elenmektedir.

7.HAZIRLANACAK BELGELER:

a.Yazılı sınava gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:

(1)Geçerli kimlik belgesi (T.C.Nüfus Cüzdanı, ehliyet belgesi, pasaport veya askeri kimlik belgesi),

(2)Kurşun kalem ve silgi.

b.Ön sağlık, Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testi (FYDT) ve Mülakat aşamasına gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:

(1)Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan(KPDS/YDS notunu gösterir belge hariç) ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar, sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2)Adayların kayıt kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarınıteslim etmemeleri önem arz etmektedir.

(3)Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile(a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

(a)Başvuru Dilekçesi. Muvazzaf subay adayları için TABLO-8a’da, sivil kaynaktan müracaat eden bayan ve askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar ile yedek subaylar için TABLO-8b’dedir.

(b)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.) (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(c)Askerî Kimlik Fotokopisi: Sadece muvazzaf ve yedek subay adaylar.

(ç)Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Muvazzaf subaylar hariç aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.). 2014 yılında mezun olacak adayların en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi getiremeyen adaylar, üniversitenin öğrenci işlerinden alacağınız onaylı ve mezun olduğunu belirtir bir yazı getirmesi gerekmektedir.

(d)Denklik Belgesi Fotokopisi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)

(e)Not Durum Belgesi (Transkript) Fotokopisi: Bitirdiği fakülteye ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)(Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(f)Varsa Yüksek Lisans ve Doktora Diploması Fotokopisi: Yüksek Lisans ve/veya Doktora öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)(Fakülte Öğrenci İşleri tarafından “Aslı Gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir.). Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarının 13 Ekim 2014 tarihine kadar tamamlamış ve mezun olunmuş olması gerekmektedir(muvazzaf subaylar hariç).

(g)Görev yazısı: TSK’de halen görevli muvazzaf ve yedek subaylara; sicil amirleri tarafından adayın görev ve unvanını belirtir belge düzenlenecektir.

(ğ)Varsa, şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış örneği TABLO-3’de belirtilmiş onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.) (İlgili adaylar, anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

(h)2 Adet Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı ve T.C. Kimlik Nu. tükenmez kalemle yazılacaktır).

(ı)Adli Sicil Kaydı: Başvuru dilekçesinde ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir. (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)

(i)Nitelik Belgesi:

(I)Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar için, birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak “Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesi”, (Aday nitelik belgesini kapalı zarf içinde getirecektir. Nitelik belgeleri mülakat komisyonu tarafından açılacaktır. Kıt’a, karargâh veya kurumda 3 ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri 3 ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığına gönderilecektir.)

(II)Hukuk fakültelerini bitirmiş yedek subaylar için ise, birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde yer alan örneğe uygun olarak “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. (Aday nitelik belgesini kapalı zarf içinde getirecektir. . Nitelik belgeleri mülakat komisyonu tarafından açılacaktır. Kıt’a, karargâh veya kurumda 3 ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri 3 ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığına gönderilecektir.)

(j)Noter Onaylı Taahhütname(muvazzaf subaylar hariç),: Seçim aşamalarında başarılı olanlardan asıl listede yer alan adayların Kuvvet Komutanlıklarına dağılımları seçim aşamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların, seçim aşamalarına gelirken, TABLO-2’de örneği bulunan taahhütnameyi notere onaylatıp beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

(k)Çalıştığınız İşyerini ve Görevinizi Belirten Belge (muvazzaf subaylar hariç kamu veya özel kurumda çalışan adaylar): Mesleğinizle ilgili olarak çalışmış olduğunuz (staj hariç) özel ya da kamu kurumundan, çalıştığınız süreyi ve görevi belirten belge almanız gerekmektedir (Altı aydan az çalışmışsanız değerlendirmeye alınmayacağı için belge getirmeyiniz.).

(l)Yabancı Dil Puanını Gösterir Belge: Son iki yıl (2012 Güz, 2013 Bahar, 2013 Güz ve 2014 Bahar dönemleri) içerisinde KPDS/YDS’den alınmış notunu gösterir belge. Alınan notların en yükseği dikkate alınacak, ayrıca birden fazla yabancı dilden not olması durumunda en yüksek olanı değerlendirmeye katılacaktır. KPDS/YDS’ye girme zorunluluğu yoktur. KPDS/YDS notu, değerlendirme notuna % 10 oranında katkı yapacak olup baraj puanı bulunmamaktadır.

(m)3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu TABLO-7: Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılacak ve imza kısmına imza atılacaktır. Elle doldurulan, fotoğraf yapıştırılmayan, imza atılmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(4)Adayların yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmaz), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir.

7. DEĞERLENDİRME:

Adaylar kendi grubu içerisinde [muvazzaf subaylar/hukuk fakültesi mezunu bayan ve askerliğini yapmamış erkek adaylar (yedek subaylar dahil)] değerlendirilmektedir.

a.Muvazzaf Subay olarak müracaat eden adaylar:

Seçim aşamaları sonucunda belirlenen barajları aşan adayların; yazılı sınav notunun% 50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS/YDS notunun(*) % 10’u toplanarak değerlendirme notu oluşturulur. Değerlendirme notuna sicil not ortalaması eklenir ve ikiye bölünür. Çıkan rakama Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-E’sinde yer alan çizelgeye göre hesap edilen mükafat puanı eklenir ve aynı yönetmeliğin EK-F’sinde yer alan çizelgeye göre hesap edilen ceza puanı çıkarılır. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme puanıdır.

b.Hukuk Fakültesi mezunu bayan ile askerliğini yapmamış erkek adaylar ile yedek subaylar:

Seçim aşamaları sonucunda belirlenen barajları aşan adayların; yazılı sınav notunun % 50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS/YDS notunun(*) % 10’u toplanarak değerlendirme notu oluşturulur. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme puanıdır.

*KPDS/YDS’ye girme zorunluluğu yoktur. KPDS/YDS notu, değerlendirme notuna % 10 oranında katkı yapacak olup baraj puan bulunmamaktadır. Alınan notların en yükseği dikkate alınacak, ayrıca birden fazla yabancı dilden not olması durumunda en yüksek olanı değerlendirmeye katılacaktır.

8.SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a.İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar ve sağlık muayene işlemleri ile ilgili detaylı ilan 23 Ekim 2014 tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.

b.Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar 1. kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın 1. kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

9.ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a.Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

b.Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c.Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

ç.Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve alım dönemi içerisinde değişiklik olması durumunda aşağıda belirtilen irtibat numaralararına bildirmeleri önem arz etmektedir.

d.Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

e.Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

f.Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

g.Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra dolduracaklardır.

ğ.Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

1.T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT:BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2.ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerleyazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3.SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerleyazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4.BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5.ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6.DOĞUM TARİHİ:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7.DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8.NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9.CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10.MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11.CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

16.GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit eş ve çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

17.SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

19.SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20.E-POSTA ADRESİ:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21.CEP TELEFON NUMARASI:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22.TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23.EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LİSE BÖLÜMÜ/ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24.LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Mezun iseniz, lisans bitirme derecenizi yazınız.

25.LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Mezun iseniz, lisans bitirme tarihini yazınız.

27.YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28.ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29.GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

30.ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ:

Askerlik yaptığınız sınıfıve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

31.BİRLİK ADRESİ, İLİ/İLÇESİ:

Görev yaptığınız birlik adresini ve ili ve ilçesini yazınız. (Askerlik hizmetini yapmış/yapmakta olan erkek adaylar için).

32.ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”,mahkeme kararı olmayanlar“HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. “EVET” işaretleyenler ikinci aşama sınavlarına gelirken adli sicil kayıtlarına ilişkin mahkeme kararlarını yanlarında getireceklerdir.

33.ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

TLF. :0-216-310 93 65Belgegeçer (Faks):0-216- 310 72 46

TAFİCS:9-179- 3322-3321-3320