DGS Kursları

DGS için tüm şubelerimizde hafta içi veya hafta sonu seçenekleri ile kurs programları devam etmektedir.
Tecrübeli eğitim kadrosu ile kurslarımızda, Dikey Geçiş Sınavına katılacakların sorumlu olduğu;

 • Sayısal Yetenek
 • Sözel Yetenek

konularında eğitim verilmektedir.

Ders Programımız

Türkçe : 150 Saat
Matematik : 150 Saat
Toplam : 300 Saat

DSG İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 • 19.2.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.
 • DGS yılda bir kez yapılır.
 • DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır.
 • Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verilecek cevap kağıtlarına işaretlenecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla değerlendirilecek ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine postalanacaktır.
 • DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının, önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
 • Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Boş kalan kontenjan olduğu takdirde ek yerleştirme yapılmayacaktır.
 • Yapılan DGS sınavı devam eden öğretim yılında geçerli olacaktır.
 • Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.
 • Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkisi kesilir. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar.
 • Hangi önlisans programlarından mezun olacak/ olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ÖSYM tarafından ayrıca belirtilmektedir.

BAŞVURMA

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

BAŞVURMA BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava girecekleri öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan meslek yüksekokulu öğrencileri kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerinden, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) önlisans programlarından mezun olabilecek durumda olanlar kendi AÖF bürolarından; mezun durumda bulunan adaylar ise herhangi bir meslek yüksekokulundan, AÖF bürosundan veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden DGS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren broşürden oluşan başvuru evrakını alacaklardır.

BAŞVURMA BELGESİ NEREYE TESLİM EDİLİR?

* Adaylar Başvurma Belgesi ile sınav ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine, açıköğretim önlisans programlarında kayıtlı olanlar kendi AÖF bürolarına, mezun olanlar ise başvuru evrakını aldıkları meslek yüksekokulu müdürlüğüne, AÖF bürosuna veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine onaylatarak teslim edeceklerdir.
* Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru sırasında mezun durumda bulunan adayların mezuniyetlerini gösterir belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sayısal ve sözel bölümler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Soru kitapçıkları farklı türde basılacaktır. Farklı türdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle yazılı olacaktır.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

 1. DGS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ:
 2. FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ:
 3. BİR FOTOĞRAF

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

ÖNLİSANS BAŞARI PUANI

DGS'ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır. Sınavın yapıldığı öğretim yılında mezun olabilecek olanların, DGS'ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar sınavın yapıldığı öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturacaktır. Sınavın yapıldığı öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır. Sınavın yapıldığı öğretim yılından önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.

ÖBP olarak,

 1. Sınavın yapıldığı öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programları için hesaplanmış ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,
 2. Mezun olacakları/oldukları programın ortalama ve standart sapmaları bulunduğu halde önlisanstaki akademik ortalamaları bildirilmeyen adaylara 30,
 3. KKTC hariç yurt dışındaki önlisans programlarından mezun olan adaylara da 50
 4. verilecektir.

Önlisans başarı puanı hesaplanırken, ortalamanın üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar, ortalamadan 3 standart sapma farklı olarak; ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir.

DGS'de kullanılacak önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM'ye ulaştırılan akademik ortalamalar ve diğer bilgiler kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.

AĞIRLIKLI ÖNLİSANS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Önlisans başarı puanı, yukarıda anlatıldığı biçimde hesaplandıktan sonra her önlisans programında DGS'ye giren adayların DGS standart puanlarından hesaplanan ağırlıklandırma puanlarına göre ağırlıklandırılacaktır. Ağırlıklandırmada, bir programda sınavın yapıldığı öğretim yılında son sınıfta bulunan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal standart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlıklandırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel puanların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edilecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağırlıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır.

Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalaması), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortalaması) ve A-EA (Eşit Ağırlıklı Ağırlıklandırma puan ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır. Önlisans programının ağırlıklandırma puan ortalamalarından 30'un altında olanlar 30 olarak alınacaktır. Önceki yıllarda mezun olan adayların ÖBP'leri ağırlıklandırılırken mezun oldukları yılın ağırlıklı ortalamaları kullanılacaktır. Bir programda sınava giren aday sayısı 5'ten az ise ağırlıklandırma ortalamaları 50 olarak alınacaktır. Ağırlıklandırmada aşağıdaki formül kullanılacaktır:

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıdaki tabloda yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

DGS Kursları ile ilgili daha detaylı bilgiler için bize 0 (342) 230 58 38 nolu telefondan ulaşabilirsiniz...
 • Süre800 Saat
 • Başlangıç20.1.2018
 • Ücret0
DGS Kursları hakkındaki düşünceleriniz